Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ympäristötuhon estäminen

Ilmastonmuutos uhkaa dramaattisella voimakkuudella koko maapallon tulevaisuutta. Vaarassa ovat niin miljoonien ihmisten elämä ja luonnon monimuotoisuus kuin rauha, demokratia ja oikeudenmukaisuuskin. Nykyistä yhteiskuntajärjestelmää, joka vahingollisesti ja kestämättömästi perustuu kulutuksen jatkuvaan kasvuun, on yritetty viherpestä puhumalla muun muassa ydinvoimasta puhtaana energiamuotona. Maan ystävät ei tyydy lyhytaikaisiin ratkaisuihin, vaan pyrkii löytämään vastauksia ongelmiin niiden syntylähteillä. Järjestön kolme keskeistä teemaa ovat juuri nyt energia, kaivosteollisuus sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen TTIP-vapaakauppasopimus.

Energia

Uusiutuvista energiaratkaisuista on puhuttu jo vuosikymmeniä. Silti Suomen energiantuotanto on yhä riippuvainen fossiilisista polttoaineista, joiden käyttö vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia. Hiilidioksidi kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja voimistaa ilmastonmuutoksen yhteiskuntaa ja ympäristöä koettelevia seuraamuksia. Nykyisellään hiilidioksidia vapautuu ilmakehään vuosittain yli kaksinkertaisesti se määrä, mitä maapallo kykenee luonnollisissa prosesseissaan käsittelemään. Ilmastolle erityisen haitallisia energiamuotoja ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve.

Energiaratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomen Maan ystävien tavoitteena on edistää tuuli- ja aurinkoenergian sekä muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Energiankäyttöä tulisi myös tuntuvasti vähentää. Samaan aikaan tulisi luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja hajauttaa energiantuotantoa yksilöille ja yhteisöille.

Fossiilisten polttoaineiden ohella vastustetaan kestämätöntä biopolttoaineiden tuotantoa, sillä se johtaa ruokaturvan vaarantumiseen, metsien ylihakkuuseen ja kasvaviin hiilidioksidipäästöihin. Ydinvoimaa Maan ystävät vastustaa sen suunnattoman riskialttiuden, kalleuden ja loputtoman myrkyllisen jätteen vuoksi. On myös turhaa investoida tällaiseen menneen maailman energiateknologiaan, kun uusiutuvat energiamuodot ovat jo laajalti osoittaneet ylivoimaisuutensa.

Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuuden roolia osana Suomen talous- ja työllisyyspolitiikkaa on pyritty kasvattamaan. Kaivoksen perustamisesta Suomeen on tehty kansainvälisesti vertaillen varsin helppoa, vaikka kaivosteollisuus vahingoittaa ympäristöä muun muassa pilaamalla vesistöjä ja tuhoamalla elinympäristöjä.

Ympäristöarvot jäävät helposti taloudellisten argumenttien varjoon – olivatpa ne kuinka hataria tahansa. Kaivosyhtiöitä suosiva politiikka kannustaakin monikansallisia yhtiöitä kaivamaan Suomen malmit ylös nopeutetulla aikataululla. Päätöksiä perustellaan muun muassa työpaikkojen luomisella pohjoiseen ja itään, vaikka teollisuudenalan vaikutukset muihin elinkeinoihin, kuten matkailuun, ovat negatiivisia.

Maan ystävien tavoitteena on muuttaa kaivospolitiikan suunta. Prosessissa on olennaista tiedon lisääminen sekä huomion kiinnittäminen vaihtoehtoisiin ratkaisuihin: hyvin organisoidulla elektroniikkajätteen kierrätyksellä voidaan vähentää kaivannaisten tarvetta huomattavasti. Kestämätön kuluttaminen tarvitsee laajamittaista kaivosteollisuutta, minkä vuoksi on tärkeää puuttua itse kuluttamiskulttuuriin.

Vapaakauppasopimukset

TTIP eli transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus
Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus, jota on neuvoteltu heinäkuusta 2013 lähtien. TTIP-sopimuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyä ja poistaa kaupan esteitä. Yhdenmukaistamisella on arvioitu olevan moninaisia ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Jo sopimuksen valmisteluprosessi on ollut loukkaus demokratiaa kohtaan. Neuvottelut sopimuksen sisällöistä on käyty suljettujen ovien takana, ja valmiiksi neuvotellut asiakirjat EU on pitänyt pääosin salassa. Prosessin epädemokraattisuus sekä julkisuuteen vuotaneet tiedot sopimuksen sisällöistä ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä. Sopimuksen pelätään olevan uhka niin julkisen oikeuslaitoksen kuin ruokaturvankin kannalta.

Myös ympäristön kannalta sopimus on merkittävä uhka. TTIP johtaa hyvin todennäköisesti lisääntyneeseen liuskekaasun, öljyhiekan ja öljyn tuontiin Yhdysvalloista, jossa vesisärötysmenetelmät ovat yleisesti käytössä. Tuonnin lisääntymisellä voi olla seurauksia myös EU:n jäsenvaltioiden mahdollisuuksille hallita kansallista energiapolitiikkaansa ja toteuttaa kunnianhimoista ilmastolainsäädäntöä.

Maan ystävät taistelee TTIP-sopimusta vastaan muun muassa lisäämällä ihmisten tietoisuutta sopimuksesta ja osallistumalla mielenilmauksiin. Maan ystävät on myös mukana toteuttamassa eurooppalaista epävirallista kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan TTIP-neuvottelujen keskeyttämistä.