Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maan ystävät ry:n säännöt

4.1.2017
Maan ystävät ry
Rekisterinumero: 168.452

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Maan ystävät, ruotsiksi Jordens vänner i Finland ja saameksi Eatnamaustibat. Yhdistyksen epävirallisena englanninkielisenä nimenä voidaan käyttää nimeä Friends of the Earth Finland. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton toimialue on koko Suomi ja kotipaikka Helsinki.

2 § LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on:
- muuttaa yhteiskuntaa demokraattisemmaksi ja ekologisesti kestävämmäksi sekä taloutta paikallisemmaksi
- ympäristön-, luonnon-, ilmaston-, vesien- ja terveydensuojelu sekä rakennus- ja kulttuuriperinnön vaaliminen
- edistää yhteiskunnallista, taloudellista, poliittista ja sukupolvien välistä
oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa
- suojella maapalloa enemmältä pilaantumiselta ja korjata ihmisen toiminnan ympäristölle aiheuttamia vahinkoja
- säilyttää maapallon ekologinen, kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus
- toimia militaristisia rakenteita vastaan
- edistää ihmisten ja eläinten oikeuksia
- kannustaa erityisesti nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Liitto toimii paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
- osallistuu poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaisprosesseihin
- tiedottaa, kouluttaa, tutkii ja julkaisee
- tekee kannanottoja, lausuntoja ja valituksia
- järjestää luentoja ja kursseja, yleisiä kokouksia ja juhlatilaisuuksia
- tekee liiton tarkoitukseen liittyvää sisällöntuotantoa eri medioihin.
- on yhteistyössä liiton tarkoitusta vastaavien päämäärien puolesta toimivien yhteisöjen ja ihmisten kanssa Suomessa ja muualla
- järjestää kampanjoita, -tempauksia ja mielenosoituksia

Toimintansa tukemiseksi liitto:
- hankkii varoja arpajaisilla ja rahankeräyksillä, mainostilan myynnillä ja vuokrauksella, harjoittamalla koulutus-, majoitus- ja ravitsemistoimintaa sekä julkaisutoimintaa ja järjestämällä myyjäisiä
- ottaa vastaan raha- ja materiaalilahjoituksia sekä testamenttejä
- harjoittaa toimintaansa liittyvien varainhankintatuotteiden ja kierrätettyjen tavaroiden myyntiä.
- voi omistaa läheisesti toimintaansa liittyvien osakeyhtiöiden osakkeita

Liitto saa omistaa arvopapereita, sekä omistaa ja vuokran nojalla hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän edun hankkiminen siihen osallisille.

4 § LIITON JÄSENET

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen liiton säännöt, tarkoituksen ja periaatteet hyväksyvä:
1. luonnollinen henkilö (henkilöjäsen)
2. rekisteröity yhdistys,
3. a) jonka kaikki henkilöjäsenet kuuluvat liittoon ja jonka säännöt liiton hallitus hyväksyy (perusyhdistys)
4. b)jonka henkilöjäsenistä osa kuuluu liittoon (yhdistysjäsen)
5. oikeuskelpoinen yhteisö (yhteisöjäsen).

Oikeuskelpoinen yhteisö ja luonnollinen henkilö, joka kannattaa liiton tarkoitusta, voidaan ottaa kannatusjäseneksi. Hallitus hyväksyy jäsenet.

Mikäli henkilöjäsen, yhteisöjäsen tai kannatusjäsen ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan saman vuoden loppuun mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. Mikäli yhdistysjäsen ei ole tilittänyt liiton jäsenmaksua liittoon kuuluvilta jäseniltään kahden viikon kuluessa hallituksen määräämästä ajasta lukien voi hallitus erottaa jäsenen.

5 § ÄÄNIOIKEUS

Jokaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni.

Liiton perusyhdistyksillä on yhtä monta ääntä kuin niillä on henkilöjäseniä. Yhdistysjäsenillä on yhtä monta ääntä kuin niillä on liittoon kuuluvia henkilöjäseniä. Yhdistysjäsenen äänivaltaa käyttävät sen liittoon kuuluvat jäsenet. Yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Henkilöjäsenet saavat liiton kokouksissa edustaa valtakirjalla toisia liiton jäseniä.

Edustajansa lähettävien perusyhdistysten ja yhdistysjäsenten liittoon kuuluvien jäsenten tulee valita edustajansa kokouksessaan. Ne voivat itse päättää, miten ne äänivaltaansa käyttävät. Valtakirjassa edustajan äänimäärä on kuitenkin ilmaistava. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

6 § JÄSENMAKSUT

Liiton syyskokous vahvistaa jäsenmaksujen suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle kalenterivuodeksi kerrallaan. Perusyhdistyksillä ei ole jäsenmaksua.

Yhdistysjäsenen liittoon kuuluvien jäsenten maksama liiton jäsenmaksu on samalla tuon yhdistysjäsenen jäsenmaksu liitolle.

Henkilöjäsenet, perusyhdistyksen jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet maksavat liiton jäsenmaksun suoraan liitolle.

Yhdistysjäsenet perivät liiton jäsenmaksun niiltä jäseniltään, jotka kuuluvat yhdistysjäsenen kautta liittoon ja tilittävät nämä jäsenmaksut liitolle hallituksen määrääminä aikoina. Liitto palauttaa osan liiton jäsenmaksusta perusyhdistyksille. Osan suuruuden ja maksuajat päättää liiton syyskokous.

7 § LIITON HALLITUS

Liiton toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa syykokouksen kalenterivuodeksi valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5-12 muuta jäsentä.

Sama henkilö voi toimia yhtäjaksoisesti hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, jäsenenä tai toimihenkilönä enintään kuusi kalenterivuotta, yhdessä tehtävässä enintään neljä vuotta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä kolme jäsentä on saapuvilla. Hallituksen enemmistön niin vaatiessa hallituksen on kokoonnuttava kahden viikon sisällä. Liiton kokous hyväksyy tarvittaessa hallitukselle toimintaohjeiston.

8 § LIITON NIMENKIRJOITUS

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai hallituksen määräämät liiton toimihenkilöt yhdessä puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan kanssa. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen liiton toimihenkilölle yksin.

9 § TOIMINTARYHMÄT, JAOSTOT, TYÖRYHMÄT JA TOIMET

Liiton henkilöjäsenistä muodostetut toimintaryhmät voivat ilmoittautua hallitukselle, joka hyväksyy ryhmät ja niiden nimet. Hallitus voi perustaa alaisuuteensa jaostoja ja työryhmiä. Liittoon perustettavista toimista ja työntekijöiden työsuhteista päättää hallitus, kun talousarviossa on tarkoitukseen osoitettu varat.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTAJAT TAI TILINTARKASTAJAT

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liitolla on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa sekä tälle varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja. Mikäli toiminnan- tai tilintarkastajia on kaksi, molemmille valitaan varatarkastajat.

11 § LIITON KOKOUKSET

Liitolla on kaksi varsinaista kokousta, joita kutsutaan Maan piireiksi; kevätkokous ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja syyskokous toisella vuosipuoliskolla.

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Hallituksen tai liiton kokoukseen niin päätettäessä liiton kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § KOKOUSKUTSUT JA ILMOITTAUTUMINEN

Hallituksen on lähetettävä kutsu liiton kokouksiin kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksiin ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta kokousasioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Kokouksissa on äänioikeus liiton jäsenillä sääntöjen 5 §:n mukaisesti.

13 § JÄSENESITYKSET JA -ALOITTEET KOKOUKSISSA

Liiton kokouksiin käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset ja aloitteet on jätettävä kirjallisina liiton hallitukselle niin ajoissa, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Aloitteet on toimitettava kokoukseen ilmoittautuneille.

14 § KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
- hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa ja vahvistetaan syksyn toimintasuunnitelma

15 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
- hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi ja erityisesti kevätkaudeksi
- päätetään jäsenten jäsenmaksuista sääntöjen 6 §:n mukaisesti
- päätetään perusyhdistyksille palautettavan osan suuruudesta ja maksuajankohdasta
- hyväksytään talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
- valitaan liiton hallitukselle puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi
- valitaan hallitukselle yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa
- päätetään hallituksen muitten jäsenten määrä (5-12)
- valitaan hallituksen muut jäsenet
- valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja hänelle/heille henkilökohtaiset varatarkastajat

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan liiton kokouksen päätös, jonka puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Liiton purkamiseen vaaditaan kahden perättäisen liiton kokouksen päätös, jonka puolesta on annettu molemmissa kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Jos liitto puretaan, on sen varat käytettävä sääntöjen 2 §:n tarkoittamia päämääriä edistävään tarkoitukseen siten kuin liiton viimeinen kokous määrää.