Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäsenyyskriteerit ja tehtävä

Suomessa vuonna 1996 perustettu Maan ystävät ry on Kansainvälisen Maan ystävien eli Friends of the Earth International (FoEI) -verkoston jäsen. Se täyttää jäsenyyskriteerit ja on sitoutunut FoEI-verkoston tehtävään ja tulevaisuudennäkymään. 

Kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäsenyyskriteerit

(Alkuperäinen teksti FoEI:n sivuilla.
suomennos: Olli-Pekka Haavisto 

Ruohonjuuritason ympäristöryhmien liittona kansainvälinen Maan ystävät -verkosto (Friends of the Earth International, FoEI) ei voi hyväksyä jäsenikseen henkilöitä, ainoastaan ryhmiä. Alla olevat kriteerit viittaavat ryhmiin, jotka ovat kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäseniä.

Kansainvälisen Maan ystävien jäsenryhmän tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Maan ystävät -ryhmät sitoutuvat kansainvälisen Maan ystävät -verkoston tulevaisuudennäkymään, ydinarvoihin ja tehtävään sekä FoEI:n sisäisesti että sen maailmaa koskevien linjausten mukaisesti
 • Maan ystävät -ryhmät ovat riippumattomia poliittisista puolueista, taloudellisista intresseistä, valtiosta ja uskonnollisista järjestöistä
 • Maan ystävät -ryhmät tekevät työtä usean – eivät vain yhden – ympäristöasian suhteen ja sisällyttävät työhön oikeudenmukaisuusnäkökulman
 • Maan ystävät -ryhmät toteuttavat osallistavaa demokratiaa tai muita osallistavien päätöksentekoprosessien muotoja
 • Maan ystävät -ryhmät pyrkivät sukupuolten väliseen tasapuolisuuteen sekä johtoryhmissä että edustustehtävissä
 • Maan ystävät -ryhmät toimivat tuloksellisesti sekä kansallisella että ruohonjuuritasolla ja pyrkivät vahvistamaan yhteiskunnallisia liikkeitä niiden paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä
 • Maan ystävät -ryhmät ovat läpinäkyviä sekä vastuullisia osaryhmilleen ja jäsenilleen
 • Maan ystävät -ryhmät noudattavat Kansainvälisen Maan ystävien varainhankintalinjauksia sekä ylikansallisiin yhtiöihin liittyviä sääntöjä
 • Maan ystävät -ryhmät sitoutuvat liiton kansainväliseen toimintaan.

Kansainvälisen Maan ystävien jäsenryhmiä voi olla yhdessä maassa vain yksi. Koska Suomessa on jo Maan ystävät ry, joka on kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäsen, mikään muu järjestö Suomessa ei voi hakea verkoston jäsenyyttä eikä käyttää Maan ystävät -nimeä.

Kansainvälisen Maan ystävät -verkoston tehtävä ja tulevaisuudennäkymä

(Alkuperäinen teksti FoEI:n sivuilla.)
Suomennos: Olli-Pekka Haavisto 

Tulevaisuudennäkymämme on rauhanomainen ja kestävä maailma, joka perustuu luonnon kanssa sopusoinnussa eläviin yhteiskuntiin.

Tulevaisuudessa näemme ihmisten elävän arvokkaina, kokonaisvaltaisesti ja heidän sekä yhteiset että henkilökohtaiset tavoitteensa täyttyvinä maailmassa, jossa yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja kansojen* oikeudet toteutuvat.

Se on kansojen* itsemääräämisoikeudelle ja osallisuudelle rakentuva yhteiskunta. Se perustuu sosiaaliselle, taloudelliselle, sukupuolten väliselle sekä ympäristölliselle oikeudenmukaisuudelle ja on vapaa kaikista alistamisen ja riiston muodoista, kuten uusliberalismista, maailmanlaajuisesta yritysvallasta ja militarismista.

Uskomme, että lastemme tulevaisuus tulee olemaan parempi sen vuoksi, mitä teemme.

Tehtävämme on

 • yhdessä varmistaa ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, inhimillinen arvokkuus sekä ihmisoikeudet ja kansojen oikeudet turvataksemme siten kestävät yhteiskunnat.
 • pysäyttää ja kumota ympäristön rappeutuminen ja luonnonvarojen ehdyttäminen, huolehtia maapallon ekologisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta sekä turvata kestävä toimeentulo.
 • turvata alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen, naisten, ryhmien ja yksilöiden voimaantuminen sekä varmistaa julkinen osallistuminen päätöksentekoon.
 • saada aikaan luovilla lähestymistavoilla ja ratkaisuilla muutos kohti kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta yhteiskuntien sisällä ja niiden välillä.
 • sitoutua elinvoimaisiin kampanjoihin, herättää tietoisuutta, saada ihmisiä toimimaan sekä liittoutua erilaisten liikkeiden kanssa yhdistäen ruohonjuuritason, kansallisia ja maailmanlaajuisia kamppailuja.
 • elää yhteistoiminnassa ja solidaarisuudessa todeksi haluamaamme muutosta, innostaa toisiamme ja ottaa toistemme kykyjä yhteiseen käyttöön toisiamme vahvistaen ja täydentäen.

  ________________________________
  * Englannin 'people' ja sen suomennos 'kansa' eivät ole täysin yhtenevät käsitteet. Englanninkielinen 'people' on sekä monikkomuotoinen 'ihmiset' että yksikkömuotoinen 'kansa'. Lisäksi kansa-merkitys ei viittaa kansallisvaltion** asukkaisiin, vaan kansaan samassa mielessä kuin Myanmarin rohingyat tai Syyrian, Irakin, Iranin ja Turkin valtioiden alueilla elävät kurdit taikka Bolivian monikansallisen valtion useat eri alkuperäiskansat ovat. FoEI:n tekstissä siis nämä kohdat viittaavat tässä alkuperäiskansan mielessä ihmisryhmiin, joilla on yhteisiä piirteitä kuten kieli ja kulttuuri - siis ovat kansoja. (Suom. huom.)

  ** Jo 1960-luvulta alkaen julkaistun sosiologisen tutkimuskirjallisuuden mukaan kansallisvaltiota ei puhtaana ole olemassa, eikä edes voi olla olemassa. Näin siksi, että jokaisen valtion alueella asuu useita kansoja, kuten vaikkapa Suomessa suomalaisten kanssa saamelaiset ja romanit. (Suom. huom.)