Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Suomen luonnon puolesta -mielenosoitus

Tapahtumat· 5.9.·

Fridays for future!

Helsingin lisäksi mielenosoituksia järjestetään myös ainakin Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Rovaniemellä, Lappeenrannassa ja Oulussa.

Fyysisten mielenosoitusten lisäksi järjestetään myös virtuaalinen mielenosoitus.

---

Suomen luonto tarvitsee apuanne!

Suomen luonto on vakavasti uhattuna: ilmastonmuutos, elinympäristöjen tuhoaminen, vanhojen metsien hakkuut, Itämeren saastuminen, turpeen käyttö ja monet muut tekijät ovat ajaneet ainutlaatuisen luontomme hälyttävän ahtaalle. Luonto ei selviä ilman meitä emmekä me ilman luontoa, joten on aika nostaa ääni elinympäristömme suojelun puolesta!

Järjestämme Suomen luonnon puolesta -mielenosoituksen lauantaina 5. syyskuuta 2020 koronarajoitusten ja -ohjeistusten puitteissa Helsingissä klo 12 eduskuntatalolla. Pääjärjestäjänä toimii nuorten ilmastoliike Fridays For Future.

Mielenosoitus Facebookissa

Muistathan varotoimet koronaepidemian aikana:
- Pidä riittävä turvaväli muihin ihmisiin.
- Huolehdi käsihygieniasta.
- Käytä maskia, jos suinkin mahdollista.
- Älä tule paikalle sairaana!

Suomen valtion toimet luontomme turvaamiseksi ovat tähän mennessä olleet riittämättömiä. Mielenosoituksella vaadimme hallitusta ottamaan tosissaan kansalaisten huolen, turhautumisen ja suuttumuksen, joita ekokriisin nopea eteneminen ja liian passiivinen ote sen torjunnassa aiheuttavat. Kyse on ihmiskunnan vakavimmasta vaarasta, planetaarisen mittakaavan katastrofista, joka uhkaa nykyisten ja tulevien sukupolvien oikeutta hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään. Pahin voidaan vielä välttää, mutta aika käy vähiin - siksi muutoksen aika on nyt.

Tavoitelistaus:
Vaadimme, että Suomen tulee:
1. Kirjata ilmastolakiin tavoite hiilineutraaliudesta viimeistään vuodelle 2035 ja 1,5 asteen mukaisista negatiivisista päästöistä sen jälkeen.
2. Laatia aikataulu fossiilisista polttoaineista ja turpeesta luopumiselle siten, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite toteutuu.
3. Lopettaa välittömästi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuet.
4. Vahvistaa välittömästi hiilinieluja ja huolehtia luonnon monimuotoisuuden säilymisestä vähentämällä metsien hakkuita, toteuttamalla soidensuojeluohjelma kokonaisuudessaan ja lopettamalla uusien turvekenttien avaaminen.
5. Nostaa tällä hallituskaudella kehittyvien maiden ilmastotoimien ja luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitus oikeudenmukaiselle tasolle sekä sitoutua toimiin Suomen ulkoistamien päästöjen vähentämiseksi.
6. Suunnata koronaviruksen vuoksi tehtävää elvytysrahoitusta ilmastokriisin pysäyttämiseen ja luonnonsuojeluun. Rahoituskohteet eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle.

---

Finlands miljö behöver er hjälp!

Den finska miljön är allvarligt hotad: klimatförändringen, förstörelse av livsmiljöerna, kalhyggen av gamla skogar, föroreningen av Östersjön, torvbränning och flera andra faktorer har lett till att vår enastående natur har hamnat i trångmål. Naturen klarar sig inte utan oss och vi, likaså, inte utan den, så nu är det dags att höja volymen för naturskydden!

Vi ordnar en demonstration för Finlands natur den 5 september 2020 framför Riksdagshuset kl. 12, som följer koronabegränsningarna och -anvisningarna. Huvudorganisatören är Fridays For Future Finland.

Kom ihåg säkerhetsåtgärderna under coronavirusepidemin:
- Se till att hålla tillräcklig avstånd från de andra deltagarna
- Ta hand om din egen handhygien
- Ifall möjligt, använd ansiktsmask.
- Undvik närvaro om du är sjuk!

Finska regeringens åtgärder att skydda vår natur har hittils varit väldigt bristfälliga. Våran demonstration begär, att regeringen tar allvarligt den oro, frustration och ilska, orsakade av ekokrisens snabba avancemang och regeringens passiva ställning i bekämpning av krisen.
Detta handlar om mänsklighetens största fara, ett katastrof på planetariskt mått, som hotar nuvarande och kommande generationernas rätt till välmående och människovärdigt liv. Det värsta kan vi ännu undvika men tiden rinner ut – därför är förändringens tid nu.

Mållista:
Vi kräver att Finland:
1. Tillägga mål i klimatlagen för kolneutralitet senast år 2035 samt 1.5 graders negativa utsläpp därefter.
2. Göra en tidtabell för avskaffandet av fossila bränslen och torv så att kolneutralitetsmålet för år 2035 uppnås.
3. Omedelbart sluta statlig financiell stöd för fossila bränslen och torv.
4. Omedelbart försträka kolsänkor och säkerställa bevarande av biologisk mångfald genom att minska avskogningen, totalt genomföra myrskyddningsprogrammet och stoppa öppnandet av nya torvmarker.
5. Öka finansiering för klimatåtgärder och skydd för biologisk mångfald i utvecklingsländerna till en rättvis nivå under denna mandatperiod och förbinda sig åtgärder för att minska utsläpp som är utlokaliserade av Finland
6. Inrikta finansieringen för coronavirusåterhämtningen till att stoppa klimatkrisen och skydda naturen. Finansieringsändamålen får ej skada miljön.

--

Finnish nature needs your help!

Finnish nature is under serious threat: climate change, destruction of the environment, logging of old forests, pollution of the Baltic Sea, the use of peat, and numerous other factors have brought our unique nature to bay at an alarming rate. Nature won't survive without us, and we won't survive without nature, so it's time to raise our voices for the protection of our environment!

We are organising the demonstration On Behalf of Finnish Nature on Saturday, 5 September 2020, as the coronavirus restrictions and guidelines allow, at 12 o'clock outside the Parliament House in Helsinki. The main organiser is the youth climate movement Fridays for Future.

Please remember the precautions during the coronavirus epidemic:
- Keep a safe distance to other people.
- Take care of hand hygiene.
- Use a mask if possible.
- Do not come if you are ill!

The actions taken by Finland to protect our nature have been insufficient so far. With this demonstration, we demand that the government take seriously the citizens' concern, frustration, and anger caused by the quick advance of the eco-crisis and the measures taken to combat it, which have been too passive. What we're dealing with is the gravest danger faced by humankind, a disaster of a planetary scale that threatens both the current and coming generations' right to well-being and a decent life. The worst can still be avoided, but time is running out - that's why the time for change is now.

Our list of demands:
We demand that Finland:
1. Inscribe the target of carbon neutrality by 2035 and negative emissions afterwards in accordance with the 1.5-degree target into the Climate Change Act.
2. Establish a timetable for phasing out fossil fuels and peat so that the carbon neutrality target of 2035 can be achieved.
3. Stop subsidies for fossil fuels and peat immediately.
4. Strengthen carbon sinks immediately and ensure the preservation of biodiversity by reducing the logging of forests, carrying out the Mire Conservation Programme in its entirety, and stopping the opening of new peat production areas.
5. Increase the funding of climate action and protection of biodiversity in developing countries to a just level during the current government term and commit to reduce Finland's outsourced emissions.
6. Direct coronavirus recovery funding into stopping the climate crisis and into nature conservation. The funding shall not go into causes that would harm the environment.