Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Dragon Miningin Sastamalan rikastamo päästää ympäristöön lyijyä, alumiinia ja nikkeliä

Blogi·6.11.2013·

Kovero-ojan mittapato.

Lietealtaiden itäpuolinen suotokohta.

Lietealtaita kiertävä keräilyoja, "Miljoonaoja", joka runsaiden sateiden aikaan tulvii Kovero-ojaan.

Dragon Miningin hankkeet jäädytettävä: kaivosyhtiö ei kykene huolehtimaan jätteistään.

Australialaisen Dragon Mining -yhtiön malminrikastamon tuntumasta Sastamalasta otettiin vesi- ja sedimenttinäytteitä syyskuussa 2013. Mittaustulosten mukaan Ekojokeen laskevan Kovero-ojan vedessä on nikkeliä 537 mikrogrammaa litrassa. Nikkelipitoisuus ylittää monikymmenkertaisesti pintavesien nykyisen EU-laaturajan, joka on lähitulevaisuudessa vielä tiukentumassa nykyisestä. Vastaavia pitoisuuksia on mitattu Kovero-ojasta jo vuosikausia, ja nikkeli saastuttaa myös Ekojokea, joka laskee Rautaveteen. Vammalan rikastamon suotovesiselvityksen mukaan pitoisuudeksi oli vuonna 2012 mitattu 580 μg/l, ja 2000-luvulla arvot olivat olleet vielä korkeampia. Kovero-ojassa esiintyy myös haitallisia kuparin, koboltin, rikin ja mangaanin pitoisuuksia.

Kovero-ojan nikkeli ei ole ainoa ongelma. Rikastushiekka-altaiden itäreunalta suotuu metsään ruosteenpunainen puro, jossa lyijy-, alumiini-, boori-, koboltti-, sinkki- ja nikkelipitoisuudet ovat korkeita. Etenkin koboltin ja nikkelin arvot ovat moninkertaisia ympäristölle turvallisiin arvoihin verrattuna. Booria, joka on luvanvarainen, ei rikastamon ympäristöluvassa mainita. Rautaa vedessä on 21 milligrammaa litrassa, kun Suomessakin viitearvona pidetty Kanadan laatunormi on 0,3 mg/l. Kyseisen puron ympäriltä on tiettävästi kaadettu runsaasti pystyyn kuolleita puita.

Vielä korkeampia arvoja mitattiin altaiden itäpuolelta hieman etelämpää. Kahden suotovesipuron yhtymäkohdassa nikkelin, alumiinin, berylliumin, koboltin, lyijyn, kromin ja sinkin pitoisuudet olivat koholla. Alumiinin pitoisuus oli jopa 6,3 mg/l, kun jo 0,1 mg/l on kaloille vaarallinen pitoisuus happamassa vedessä. Samoin Ekojokeen laskevan Korvalammin mittapadolla havaittiin korkeahko alumiinipitoisuus 1.7 mg/l.

Sedimenttinäytteissä pilaantuneen maan kynnys- tai ohjearvoja rikkoivat arseenin, koboltin, kuparin ja nikkelin pitoisuudet. Pahiten ylempi raja ylittyi nikkelillä 586 mg/kg (raja 150 mg/kg) ja kuparilla 247 mg/kg (raja 200 mg/kg) Kovero-ojan mittapadolla sekä nikkelillä 281 mg/kg suotolammikossa altaan koillisreunassa. Sedimenteissä havaittiin lukuisia haitta-aineita, kuten berylliumia, bariumia, telluuria, titaania, rikkiä ja talliumia sekä luonnon taustasta kohonneita arvoja sinkkiä ja lyijyä. Pilaantuneen maan normeja pienemmätkin arvot voivat olla luvattomia, jos liukoiset pitoisuudet ylittävät kaivannaisjäteasetuksen normit.

- Kaivosyhtiön toiminta näyttää täysin vastuuttomalta. Raskasmetallit olisi mahdollista saostaa pois ympäristöön päätyvistä vesistä veden pH-arvoa säätelemällä, mutta sitä ei tehdä, vaikka ongelma on tunnettu jo vuosikausien ajan, kommentoi Angi Mauranen Maan ystävistä.

 
- Rikastushiekka-altaista suotuu merkittäviä määriä haitta-aineita ympäristöön. Osa näistä päätyy pintavesiin, Ekojokeen ja Rautaveteen. Pintavesien saastuminen ja kaivoksen kautta kiertävät vedet ovat uhka myös pohjavesille, kommentoi biokemisti, FT Jari Natunen.
Dragon Miningin hankkeet tulee jäädyttää, eikä yhtiölle saa myöntää uusia ympäristölupia. Kaivosyhtiö ei kykene hallitsemaan jätteitään edes Oriveden pienehköllä kaivoksella tai rikastamollaan Sastamalassa.


Lisätietoja:

FT Jari Natunen, biokemisti, antaa lisätietoja mittaustuloksista ja niiden tulosten tulkinnasta
p. 040  771 3781, njarit [at] yahoo.com


Angi Mauranen, Maan ystävien kaivosryhmä
p. 040 520 7537, angi.mauranen [at] maanystavat.fi

 
Mittaustulokset ja kuvamateriaalia:
 
----
 

Taustaa:
Dragon Miningin rikastamon alueella toimi Outokummun nikkeli-kuparikaivos vuosina 1975-1995. Vuosina 1994-2003 ja vuodesta 2007 alkaen rikastamolla on käsitelty Oriveden kultakaivoksen malmia ja vuodesta 2009 myös Jokisivun kultakaivoksen malmia. Vuonna 2003 rikastamo siirtyi australialaisen Dragon Miningin omistukseen.
 
Dragon Mining on aikeissa aloittaa kaivostoiminnan Valkeakosken Kaapelinkulmassa, Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Myös Kaapelinkulman malmi on tarkoitus tuoda Sastamalaan rikastettavaksi. Yhtiöllä on myös YVA-menettely käynnissä Kuusamossa liittyen Ruka-tunturin kupeeseen kaavailtuun kulta-koboltti-uraanikaivokseen.